سنگ و معادن سنگ را به ابزار شده است حجم میلی متر است